Titel:
Hold fast i de 95 %
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:

Af Anne Mette Ehlers

Jeg er enig med Lars Goldschmidt i, at vejledning ikke har tradition for velunderbygget dokumentation. Men jeg mener ikke, at det er livsfarligt for vores profession. Velfærdsreformens målsætning om, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er et godt konkret mål at styre efter, siger leder af UU Vendsyssel, Niels Christian Andersen.

Person:
Billede:
niels_christian_andersen.jpg
Navn:
Niels Christian Andersen
Titel:
Arbejdssted:
UU Vendsyssel
Fotoreportage:
Lang tekst:

I seneste nummer af VejlederForum Magasinet kritiserer Lars Goldschmidt vejlederbranchen for at være et regndanssystem, hvor ingen ved, hvad der virker. Som leder af UU Vendsyssel føler Niels Christian Andersen sig ikke særligt ramt af kritikken. Han siger:

"Vi er rundet af uddannelsessystemet, hvor der ikke er den helt store tradition for at dokumentere tingene. Det betyder imidlertid ikke, at vi ikke vurderer vejledningsarbejdet. Der foregår løbende et stort evaluerings- og vurderingsarbejde i samarbejdet med grundskolerne og ungdomsuddannelserne. Da Loven om Vejledning om valg af Uddannelse og Erhverv trådte i kraft i august 2004, var vejledning svar på næsten alt. Der gik for meget mål for målets skyld og kvalitet for kvalitetens skyld i det hele. Derfor var jeg meget glad for Velfærdsreformen, som giver perspektiv til målene i Vejledningsloven om, at vi skal tage udgangspunkt i den unges ønsker og i samfundets behov. For når Velfærdsreformen sætter målet om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, har vi et godt håndfast mål at styre efter."

Niels Christian Andersen påpeger også, at Velfærdsreformen forpligter andre end UU til at nå målet:

"Nu er det ikke kun UU, der er ansvarlig, men også folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Vil vi nå de 95 %, skal vi arbejde med samtlige unge. Og vi skal se nærmere på ansvar, samarbejde og holdninger hos UU, i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne."

Undervisningspligt på 14 år
Frederikshavn Kommune er en af de 17 kommuner, som er med i de såkaldte modelkommuneforsøg om ungdomsuddannelse til alle. Det er et forsøg nedsat af Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet, der sætter fokus på, hvordan man opnår, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. UU Vendsyssel har gennem dette forsøg udarbejdet en strategi, hvor der skal indarbejdes en forståelse for, at undervisningspligten udvides fra 9 helt op til 14 år.

"Vi mener, at forståelsen skal indarbejdes i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, så lærere i grundskolen er bevidste om, at de kun er første led i en slags uddannelsespligt. Ungdomsuddannelserne skal indse, at det er gennem samarbejdet med UU og kommunen, at de skal sikre, at de unge ikke dropper ud. Vejledningsloven indfører begrebet "tidlig indsats". I UU Vendsyssel oversætter vi det til "rettidig omhu", hvor indsatsen starter, når den unge er 12 år og fortsætter op til det 25. år.Igen skal det ikke kun være UU, men også folkeskolen og ungdomsuddannelserne, der er de ansvarlige."

Centrale måleparametre, der gennemføres lokalt
I forhold til at effektmåle indsatsen, pointerer Niels Christian Andersen, at de 95 % er et fornuftigt mål at styre efter. Blandt de 15 - 20 %, som ikke gennemfører en uddannelse, må vi gå tilbage og se på, hvad alle parter kunne have gjort anderledes. Effektmålingen skal inddrage årsager til frafald, for det er de årsager, vi alle bliver klogere af. Men det bliver en lokal diskussion mellem de forskellige parter, altså folkeskolen, UU og ungdomsuddannelserne."

Niels Christian Andersen mener, at for mange tilfredshedsundersøgelser gør folk "trætte", som når man skal ind på en hjemmeside og først skal besvare 10 spørgsmål for at komme videre. Effektmålinger af vejledningen er komplicerede -men de er nødvendige. Og de anvendte midler til effektmålinger bør hele tiden holdes op mod de samlede ressourcer, som anvendes i den konkrete vejledning.

Niels Christian Andersen går ind for centralt fastsatte måleparametre, men de skal gennemføres lokalt. Et relevant spørgsmål kunne være, om forældrene oplever, at deres børn har været klædt godt på til at træffe uddannelsesvalg. Han understreger, at forudsætninger som et ordentligt uddannelsesniveau hos vejlederne naturligvis skal være på plads. For når næsten alle unge i ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, vil ungdomsuddannelsessystemet nødvendigvis blive mere kompliceret. Dette kræver en guidning af uvildige og kvalificerede vejledere.

Ny lov om uddannelse til de allersvageste
Den 1. august 2007 trådte en ny lov om en særlig 3-årig uddannelse for unge med særlige behov i kraft. Ifølge Niels Christian Andersen giver den nye lov UU et større ansvar for, at målet om 95 % vil lykkes, da ansvaret for denne gruppe unge ellers har været placeret i amterne.

Han tror på, at den nye uddannelse vil være et godt redskab til at opnå målet og ser frem til på et senere tidspunkt at måle, hvilken effekt den nye uddannelse får for gruppen af unge med særlige behov. Men i forhold til et nationalt system, der måler vejledningens effekt, slår han fast:

"Det er godt, at nationen sætter nogle mål, og at der er et univers, der er større end Frederikshavn Kommune. Jeg har de skoler, jeg har, og jeg har det UU, jeg har. Her er jeg glad for at have de 95 % at gå efter. Det giver et mildt pres på alle, uden at det bliver kontrollerende."

 

Hvem siger, vejledning virker?

Læs tidligere interview med Lars Goldschmidt, hvor han retter et hårdt angreb mod vejlederprofessionen. Lars Goldschmidt efterlyser dokumentation af effekten og kritiserer, at vejlederne definerer sig som de svages beskyttere, da vejlederne dermed stiller sig i vejen for effektmåling. For at anvende vejledningsressourcerne bedre, advokerer han for mere kollektiv vejledning frem for "konstant at massere alle." Han mener, at det vil frigive ressourcer til en målrettet indsats for de svageste. Læs artiklen Hvem siger, vejledning virker?

 


Tidsskriftsnr.:
2007 nr. 3
Publiceringsdato:
05-09-2007
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke