Titel:
Virksomheder efterlyser vejledning
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Virksomhederne mærker pustet fra globaliseringen og er begyndt at erkende, at der er brug for andre kompetencer i dagens vidensamfund, end der var i gårsdagens industrisamfund.
Person:
Billede:
Trine Rønholdt
Navn:
Trine Rønholt
Titel:
Adjunkt
Arbejdssted:
CVU Sønderjylland
Fotoreportage:
Lang tekst:
Rigtig mange især små og mellemstore virksomheder brokker sig over vores uoverskuelige uddannelsessystem, hvor det er vanskeligt at finde ud af, hvem der har hvad, og hvor de som virksomheder skal henvende sig, når deres medarbejdere har brug for uddannelse. Og jeg er ikke utilbøjelig til at give dem ret. For hvem er CVU, VUC, IBC, EUC, CEU, SDU for blot at nævne et par stykker i mit lokalområde? Og hvad kan de?

Behov for kompetenceudvikling
Virksomhederne mærker pustet fra globaliseringen og er begyndt at erkende, at der er brug for andre kompetencer i dagens vidensamfund, end der var i gårsdagens industrisamfund. Virksomhederne rekrutterer ikke længere ufaglærte lige fra gaden, som de gjorde for bare få år tilbage, men efterspørger i stedet uddannede medarbejdere. Og hvis de ikke kan få det, så efterspørger de uddannelse til deres medarbejdere.

En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at manglen på uddannet arbejdskraft inden for de kommende ti år vil vokse voldsomt. Samtidig vil der være et overudbud af ufaglærte og kortuddannede. En problemstilling, der vil få virksomhederne til i endnu højere grad at efterspørge uddannelse og vejledning i forhold til udbud og tilrettelæggelse.

Udkantsområder
De syd- og sønderjyske virksomheder oplever, at det er blevet endnu vanskeligere at rekruttere velkvalificerede og kompetente medarbejdere, og de oplever en stigende konkurrence i forhold til mere velkonsoliderede områder som fx de store universitetsbyer. Som en konsekvens er det nødvendigt at nytænke samspillet mellem regionens uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.

Lars Qvortrup peger i bogen Det vidende Samfund på, at det danske uddannelsessystem skal geares til et vidensamfund, hvor viden, kompetence, undervisning og læring er afgørende og livslange aktiviteter. Uddannelsesinstitutioner skal indrettes således, at de løbende kan levere efteruddannelse.

Min påstand er, at det ikke er nok, at uddannelsesinstitutioner løbende skal kunne levere efteruddannelse, men de skal være væsentlige mere offensive. Uddannelsesinstitutioner skal i samarbejde både kunne vejlede om uddannelse og kunne tilrettelægge fortløbende kompetenceudvikling. Og denne kompetenceudvikling skal ske i tæt samarbejde med virksomhederne, ledere og medarbejdere. Vi skal ikke bare være der som uddannelsesudbydere, men hjælpe virksomhederne, især de mindre virksomheder uden egne HR-afdelinger, med kompetenceafklaring og kompetenceudvikling.

Samarbejde om vejledning og kompetenceudvikling
CVU Sønderjylland deltog sidste år sammen med Sønderjyllands Amt, Syddansk Universitet og EUC Syd i projektet "Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland". Parterne i projektet repræsenterer således alle niveauer i videreuddannelsessystemet for voksne. Hensigten med projektet var at udvikle en model for kompetenceafklaring med henblik på at vejlede og tilrettelægge kompetenceudvikling for henholdsvis private virksomheder og offentlige institutioner.

Med tre uddannelsesinstitutioner bag modeludviklingen ville det være oplagt at betragte kompetencer og kompetenceafklaring i forhold til det, der er uddannelsesinstitutionernes kerneydelse - nemlig uddannelse. Vi valgte i stedet at gå en anden vej og at bevæge os over i en anden af Det Nationale Kompetenceregnskabs tre arenaer, nemlig arbejdslivet.

Kompetenceafklaring i offentlige og private virksomheder
Vores udgangspunkt i projektet var, at kompetenceafklaring må tage afsæt i, at medarbejdere i en virksomhed arbejder sammen i grupper eller team, og at de opgaver, der løses, skal ses i forhold til netop virksomhedens visioner og strategier.

Et af målene for projektet har været at udvikle en model for afklaring af kompetencer, som virksomheder og offentlige institutioner kan anvende som værktøj i forbindelse med kompetenceafklaring og tilrettelæggelse af kompetenceudvikling i egen organisation.

Kompetenceafklaring i dette projekt forstås som en subjektiv proces, hvor en arbejdsgruppe/team via et erkendelsesforløb afklarer sin evne til at udføre de opgaver, der er nødvendige for, at virksomheden kan opretholde og udvikle sin produktion. Kompetenceafklaringen vurderes i forhold til virksomhedens omverdensbetingelser og fremtidsvisioner, og dermed i forhold til virksomhedens visioner og strategier.

Der findes ingen generelt accepteret definition af begrebet kompetence, men de fleste definitioner kredser om, hvorvidt der handles rigtigt i forhold til forskellige krav, kontekster eller situationer.
I projektet definerede vi kompetence som værende et individs aktuelle handlingsformåen i relation til en bestemt opgave, situation eller kontekst udtrykt i en interaktionsproces med andre.

Det er således konteksten og samarbejdet med kolleger og ikke enkeltindividet, som afgør, hvad der i en given situation er den kompetente handling. En medarbejders kompetence afhænger af vedkommendes kvalifikationer, dvs. faktuelle viden, og om vedkommende i praksis er i stand til at bringe sine kvalifikationer i spil sammen med sine kolleger. Vi valgte dermed at anlægge Lars Qvortrups syn på kvalifikationer og kompetence.

Kompetenceafklaringsmodel
Første fase i modellen er en strategidag, hvor vi udfordrer ledelsen på deres vision og strategi, og hvor ledelsen dernæst udpeger et eller to fokuspunkter, som væsentlige indsatsområder samt udpeger den arbejdsgruppe, de ønsker, skal kompetenceafklaret. Vi iværksætter en proces, hvor arbejdsgruppen sammen med nærmeste leder over en dag afklarer, hvilke kompetencer der er brug for, for at leve op til visionen.

Vi udarbejder efterfølgende en opsamling med vores anbefalinger, hvor vi både vejleder om kurser og uddannelsesforløb fra uddannelsesinstitutionerne og interne læringsforløb. Vi giver ligeledes en række anbefalinger til, hvordan sådanne kompetenceudviklingsforløb kan tilrettelægges. Opsamling drøfter vi med ledelsesgruppen, hvorefter vi kommer med konkrete uddannelsesforslag.

kompetenceafklaring


Fra masseproduktion til kundespecifik ordreudførelse
For at få kontakt til forskellige organisationer udsendte projektet en pressemeddelelse, som en række både offentlige og private virksomheder har reageret på. Projektet har foreløbig haft kontakt med tre private produktionsvirksomheder og en offentlig institution.

At arbejde med virksomheders vision og strategi har været en meget lærerig og indsigtsfuld proces for uddannelsesinstitutionerne. Det har givet en indsigt i, hvordan virksomheder tænker, og hvad det er, medarbejdere skal kunne. I mange produktionsvirksomheder flyttes lavteknologisk masseproduktion til østen, og fokus i Danmark er som i mange andre private som offentlige sektorer en mere kundespecifik ordreudførelse.

Det betyder, at en medarbejder ikke længere blot kan nøjes med at passe sin maskine eller sin funktion, men i langt højere grad skal have overblik over hele produktionen og have produktkendskab og vide, hvad slutproduktet skal bruges til. At det fx ikke er ligegyldigt, om det er et venstregevind eller højregevind, når det skal på en sejlbåd. At design og finish er en væsentlig del, når slutproduktet skal anvendes arkitektonisk. At styrke er enormt vigtigt, når slutproduktet skal anvendes i sikkerhedsudstyr eller i en vindmølle.

Det betyder dels grundlæggende fagkendskab, og hvordan den viden skal omsættes i situationen. Det kræver et kendskab til virksomhedens forskellige kundegrupper, og hvad der gør, at kunderne lige vælger virksomheden. Medarbejderne skal se produktionen som en helhed, og alle skal have et ansvar for, at kunden får det produkt, vedkommende har bestilt. Og det kræver veluddannede medarbejdere.

De to første virksomheder, som afprøvede modellen, havde især brug for at arbejde med deres leveringsevne og valgte da også dette som fokuspunkt. Ud over gode og konkurrencedygtige produkter er leveringsevne en væsentlig konkurrenceparameter for de to virksomheder. Med leveringsevne menes, at kunden kan forvente den rette vare, i rette antal, på rette sted, til rette tid og i den rette kvalitet. Montage- og lagerafdelingen er en nøglefaktor i leveringsevne, og derfor var der specielt behov for udvikling og kompetenceafklaring i netop denne afdeling.

Vejledning i uddannelse
På baggrund af visionsplanen og de strategiske mål guidede vi montage- og lagerafdelingen igennem en proces, hvor de udarbejdede et kompetencekort, som var afdelingens vurdering af, hvilke kompetencer afdelingen har behov for, for at kunne leve op til de strategiske mål og visionen et år frem. På baggrund af det arbejde og strategidagen kunne vi som uddannelsesinstitutioner nu vejlede virksomheden i forhold til uddannelsesforløb, tilrettelæggelsesformer, økonomi, interne læringsforløb og hvilke uddannelsesinstitutioner, der kunne levere varen. En sådan vejledning kræver dialog og samarbejde, indsigt i egne forhold og respekt for hinanden.


Tidsskriftsnr.:
2006 nr. 2
Publiceringsdato:
10-05-2006
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke