Titel:
Indflydelse ændrer sårbare unges historier
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
For mange unge forandrer deres historier om udsathed og sårbarhed sig, når de erfarer, at omverdenen faktisk lytter til dem og tager deres erfaringer alvorligt. Maria Bruselius-Jensen og Anne Mette W. Nielsen fortæller kort og godt, hvordan unges deltagelsesmuligheder skaber nye historier og drømme. 
Person:
Billede:
Maria Bruselius-Jensen_70x80
Navn:
Maria Bruselius-Jensen
Titel:
Lektor
Arbejdssted:
Center for ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Billede:
ANWN_70x80
Navn:
Anne Mette W. Nielsen
Titel:
Lektor
Arbejdssted:
Center for ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Fotoreportage:
Lang tekst:

Hvad har I undersøgt?

Vi har netop afsluttet et større, kvalitativt forskningsprojekt, hvor vi har undersøgt, hvad der kendetegner børn og unges deltagelse, når den opleves som meningsfuld af dem. I undersøgelsen følger vi en række projekter, hvor voksne professionelle har sat sig for at fremme udsatte og særlig sårbare børn og unges deltagelse indenfor en række vidt forskellige arenaer fra almene boligområder over psykiatrien til folkeskolen. Vi har udgivet bogen "Veje til deltagelse - Nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og unges deltagelse", som samler de centrale pointer.


Hvorfor er jeres forskning vigtig?
Vores forskning er vigtig, fordi den sætter fokus på, hvor vigtigt, men også hvor kompliceret det er at skabe meningsfulde deltagelsesmuligheder for børn og unge. Det gælder ikke mindst indenfor en række væsentlige arenaer, hvor de allermest sårbare og udsatte børn og unge ofte har svært ved at gøre deres perspektiver gældende.


Det er over 30 år siden FN’s Børnekonvention blevet vedtaget, og i dag er børn og unges deltagelse en helt cementeret målsætning både i politiske strategier og i det professionelle arbejde med børn og unge. Børn og unges ret og kompetencer i forhold til deltagelse er bredt accepterede, og der er et stort og eksplicit ønske om at inddrage børn og unge på tværs af barndommens og ungdommens mange arenaer.


Imidlertid viser forskning og empiriske undersøgelser, at professionelle og voksne mere generelt oplever stor usikkerhed i forhold til, hvordan de bedst muligt og mest meningsfuldt kan inddrage børn og unge, så det gør en positiv forskel for dem og de kontekster, de indgår i. Samtidig er der stadig en række institutionelle forhold, såvel som diskursive og kulturelle forståelser, der fungerer som barrierer for, at børn og unge inddrages og kan være medbestemmende, ikke mindst når vi taler udsatte og sårbare børn og unge.


Hvad er forskningens vigtigste budskaber?

Bogen bygger på en grundantagelse om, at børn og unge i udgangspunktet er i et latent ulighedsforhold til voksne, fordi de ikke har de samme erfaringer, ressourcer, uddannelse og indflydelsespositioner. Dermed kan børn og unges deltagelsesmuligheder fremmes ved at skabe adgang til de ressourcer. I forlængelse heraf synliggør bogen, hvor vigtig og bærende en rolle, voksne professionelle spiller for børn og unges muligheder for at deltage og få indflydelse på forhold, som de finder vigtige for deres liv og hverdag. Og hvor væsentligt og givende, men også svært, det ofte opleves af både de professionelle og børn og unge selv. Når det lykkes, ser vi i de seks projekter, vi har fulgt, følgende fire positive virkninger i forhold til børn og unges udsathed og sårbarhed, som tilsammen understreger væsentligheden i, at vi fortsat insisterer på at give børn og unge adgang til deltagelse:


  1. Deltagelsen forandrer ens historie: For mange af de børn og unge, vi møder i studiet, forandrer deres historier om udsathed og sårbarhed sig, når de erfarer, at omverdenen faktisk lytter til dem og tager deres erfaringer alvorligt. Det betyder ikke, at udsatheden og sårbarheden forsvinder, men at børn og unge i mindre grad oplever den som identitetsdefinerende for dem.
  2. Deltagelsen skaber nye forestillinger og drømme: I studiet fortæller børn og unge, at deres mulighed for at bidrage til ambitiøse forandringsprocesser er med til at ’overskrive’ deres egne og andres forestillinger om deres udsathed og sårbarhed. Det betyder både, at de selv såvel som de professionelle og andre voksne, der omgiver dem, får adgang til nye drømme og forhåbninger.
  3. Deltagelsen skaber trivsel og livsglæde: Flere af de børn og unge, vi møder i studiet, har qua deres udsathed og sårbarhed kæmpet med stor ensomhed og tristhed. Deltagelsen i projekterne skaber her og nu en øget trivsel og livsglæde, som flytter fokus fra udsathed og sårbarhed i retning af tanker om og ønsker til det gode børne- og ungdomsliv.
  4. Deltagelsen styrker mestring, handlekraft og indflydelse: For flere af de børn og unge, vi møder i studiet, gælder, at deres muligheder for at skabe forandringer for dem selv og andre styrker deres tro på at kunne gøre en forskel. De fortæller om at arbejde hårdt for at mestre de særlige færdigheder, de har brug for, og derigennem vinde en handlekraft og indflydelse, der ligger udover den udsathed og sårbarhed, de har med sig. I flere tilfælde betyder det, at udsatheden og sårbarheden glider helt i baggrunden i og under deres deltagelse i projekternes aktiviteter.

Hvad kan praktikerne lære af jeres forskning?
Bogen er en metodebog, og vi har gjort en dyd ud af at samle vigtige pointer fra international og dansk forskning indenfor området og koble dem med undersøgelsens egne pointer. Vi samler pointerne i hvert kapitel i en række lettilgængelige, men mættede modeller, der kan hjælpe professionelle og andre voksne med at udvikle nye måder at styrke børn og unges deltagelse. Centralt står en model, hvor børn og unge beskriver de særlige forhold, der set fra deres perspektiv er væsentlige for, at deltagelsen fremstår meningsfuld.


Vi går også helt tæt på, hvornår og hvordan professionelle og andre voksne giver børn og unge adgang til at deltage både i længere udviklingsprocesser og i korte hverdagslige sammenhænge. Ligesom vi sætter fokus på, hvordan den arena, deltagelsen udfoldes på, også spiller en stor rolle for unges muligheder for at bringe deres perspektiver i spil.

Om undersøgelsen

Bogen bygger på et forskningsprojekt baseret på studier af seks udviklingsprojekter. Data er indsamlet over en periode fra 2017-2020. Data er primært indsamlet blandt de deltagende børn og unge, men omfatter også data fra de medvirkende professionelle og projektledere. Dataindsamlingen omfatter både observationer, kvalitative og kvantitative data, herunder interviews med 120 børn og unge og 46 professionelle, samt spøgeskemabesvarelser med både unge og professionelle.


Forskningsprojektet gennemføres af Center for Ungdomsforskning ved lektor Maria Bruselius-Jensen og lektor Anne Mette Winneche Nielsen med støtte fra VELUX FONDEN. Første publikation i forskningsprojektet 'Veje til deltagelse - Nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og unges deltagelse' udkom i november 2020 og kan downloades her.Tidsskriftsnr.:
Publiceringsdato:
02-02-2021
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke