Hackschooling er et wakeup-call  

Dennis Nørmark på Afveje

 

FB
Titel:
Ungedatabasen - hvad kan den bruges til?
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Ungedatabasen giver et overblik over de unges situation på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Ungedatabasen giver kommunerne data, så de kan målrette indsatsen over for de unge, og den giver staten viden, så indsatsen kan understøttes og følges op.

Person:
Billede:
Erik Møller Hansen
Navn:
Erik Møller Hansen
E-mail:
Titel:
Tidl. chefkonsulent i Undervisningsministeriet
Arbejdssted:
Fotoreportage:
Lang tekst:

Ungedatabasen blev oprettet som led i ændringen af vejledningsloven i foråret 2010 (ungepakke II).

Hovedpunkterne i lovændringen, hvoraf størstedelen trådte i kraft 1. januar 2011, var følgende:

 • Alle 15-17-årige skulle følge deres uddannelsesplan.
 • De unges uddannelsesparathed skulle vurderes.
 • Der skulle etableres tilbud for 15-17-årige.
 • Omprioritering og afbureaukratisering af vejledningsindsatsen.
 • Etablering og øget anvendelse af e-vejledning.
 • Strategi for fastholdelse af elever og studerende.
 • Videreførelse og justering af globaliseringsinitiativer fra 2007.
 • Udvikling og drift af system til samkøring af data

Det sidste punkt drejer sig om ungedatabasen. Siden 1. januar 2011 har basen løbende leveret data til kommunerne, og nu er statistikmodulet klar.

Formål med ungedatabasen
Det fremgår af lovbemærkningerne, at ungedatabasen primært blev oprettet for at skabe et samlet overblik over den unges uddannelses- og beskæftigelsessituation m.v. Formålet var at give kommunerne de nødvendige informationer om de 15-17-åriges uddannelse og beskæftigelse, så de efter behov kunne sætte hurtigt og aktivt ind for at hjælpe de unge.

Såvel Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) som jobcentre har dog også behov for oplysninger om personer over 18 år. Derfor er der skabt hjemmel til at indsamle og udveksle data om beskæftigelse, anden aktivitet, forsørgelsesgrundlag og uddannelse for unge, op til de bliver 30 år. Data skal kunne benyttes af kommunerne i indsatsen over for de unge og dermed danne udgangspunkt for en målrettet og individuelt tilpasset indsats. Kommunerne skal også bruge oplysningerne til at føre tilsyn med, om de unge følger deres uddannelsesplan.

Staten skal bruge data til at understøtte og følge op på den kommunale indsats. Således indhentes oplysninger om kommunernes indsats over for de unge, fx registreres den tid, der bruges, for at etablere en ny uddannelsesplan for en 15-17-årig, der er faldet fra en ungdomsuddannelse. På den baggrund bliver det muligt både for stat og kommune at opstille klare resultatmål for den kommunale indsats.

Hvilke oplysninger bliver registreret?
I ungedatabasen bliver der registreret en række oplysninger om de unge:

 • For 15-17-årige vil basen indeholde oplysninger om optagelse, afbrud og gennemførelse af et skole- eller uddannelsesforløb af mindst tre måneders varighed. Den vil også indeholde oplys-ninger om beskæftigelsesforanstaltninger i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, forsørgelsesgrundlag, beskæftigelsesoplysninger, ligesom de unges øvrige aktiviteter i henhold til den unges uddannelsesplan bliver registreret.
 • For 18-24-årige vil basen indeholde oplysninger om optagelse, afbrud og gennemførelse af et skole- eller uddannelsesforløb af mindst tre måneders varighed samt om forsørgelsesgrundlag og beskæftigelse.
 • For 25-29-årige vil datagrundlaget indeholde oplysninger om optagelse, afbrud og gennemførelse af et skole- eller uddannelsesforløb af mindst tre måneders varighed.

De unge bliver registreret i forhold til disse kategorier: 

 • Grundskole. Undervisningspligtige elever på 15 år eller derover og elever i 10. klasse
 • 10. til 13. skoleår. Fordelt på de enkelte skoleforløb
 • Gymnasiale uddannelser. Fordelt på de enkelte uddannelser
 • Erhvervsfaglige uddannelser. Fordelt på indgange til de enkelte erhvervsuddannelser og øvrige er-hvervsfaglige uddannelser, som består af: erhvervsgrunduddannelse, individuelt tilrettelagt er-hvervsuddannelsesforløb, fiskeruddannelse, skibsassistentuddannelse og private uddannelser (SU-berettigede uddannelser)
 • Videregående uddannelse. Fordelt på de enkelte uddannelser
 • Andre ungdomsuddannelser: Uddannelse for unge med særlige behov og ungdomsuddannelser i udlandet
 • Forberedende aktiviteter mv. Gymnasiale suppleringskurser, arbejdsmarkedsuddannelser, forløb på daghøjskole, forløb på højskole, forløb på produktionsskole, forløb på håndarbejds- og hus-holdningsskoler, praktik i ungevejledningen, uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf enkeltfag), almen voksenuddannelse, danskuddannelse, øvrige forløb og kurser, andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med Ungdommens Uddannelsesvejledning, ophold i udlandet, vejledning og opkvalificering ift. LAB-loven og specialundervisning for voksne
 • Midlertidige aktiviteter: Midlertidigt forhindret, værnepligt, fritagelse fra uddannelsespligt i henhold til vejledningsloven, foranstaltninger på fuld tid efter serviceloven samt uden aktivitet og ingen offentlige ydelser
 • Beskæftigelsesgrad: Arbejde heltid, arbejde deltid, offentlig forsørgelse og selvstændig erhvervsdrivende
 • Ukendt/uoplyst: Alle unge 15- til 29-årige efter cpr-registeret, hvor der ikke er tilknyttet en af ovenstående hændelser

Derudover indgår:

 • Uddannelsesparathedsvurderinger. Fordelt på ikke-parat og skift i vurderinger undervejs i forløbet. 
 • Ungeydelsen. Fordelt på eventuelt stop for udbetaling af ungeydelsen og eventuelle skift i modtagere af ungeydelsen for 15-17-årige.
 • Kontakttid og tilbudstid: Oplysninger for 15-17-årige om dato for, hvornår kommunen bliver be-kendt med, at en ung ikke følger uddannelsesplanen, dato for kontakt til den unge herefter og dato for tilbud om ny aktivitet til den unge.

UU’s brug af ungedatabasen
I medfør af loven vil oplysningerne i ungedatabasen om 15-17-årige samt 18-24-årige blive videregivet til UU, mens Beskæftigelsesministeriet og jobcentrene kan modtage oplysninger i datagrundlaget om 15-29-årige unge om uddannelsesstatus og højst afsluttede uddannelse. Det sikrer, at UU løbende får mulighed for dels at føre tilsyn med, at de 15-17-årige følger deres uddannelsesplan. En oplysning om, at den unge fx ikke længere er i uddannelse, vil således give anledning til, at UU indkalder den unge og dennes forældre til en drøftelse for at justere uddannelsesplanen, således at pligten til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet igen kan opfyldes.

UU og jobcentrene vil således have en konkret administrativ vinkel for øje. Men oplysningernes aktualitet vil ligeledes give mulighed for, at forskellige indsatser i overgangene fra grundskolen og 10. klasse til ungdomsuddannelserne, beskæftigelse eller anden aktivitet kan justeres næsten samtidig med, at de bliver udført.

Adgang til data
Systemet er designet, så den enkelte myndighed kun kan modtage de data, der er nødvendige for be-handlingen af den givne målgruppe. Videregivelse af data vil således blive begrænset ud fra myndig-hedsmæssige, geografiske, tidsmæssige og funktionelle forhold i overensstemmelse med persondatalo-vens regler.

Alle vil til gengæld kunne få adgang til de så godt som aktuelle statistiske data fra Ungedatabasen(1). Og hvad kan oplysningerne så bruges til?

Tabellen nedenfor er et eksempel hentet fra statistik modulets beta-version.

 • Udgangspunktet er de 15-17-årige, derfor stiger antallet af elever i grundskolen i løbet af foråret (flere kommer til, fordi de fylder 15 år), og modsat på ungdomsuddannelserne, hvor antallet reduceres, fordi flere bliver 18 år.
 • Det ses af tabellen bl.a., at antallet af unge i målgruppen uden registreret aktivitet er 16.299 ved årets start, men reduceret til 7.453 den 1. juni. Mange af disse kan have planer for en aktivitet fx efter sommerferien, men modsat vil der også være nogle, der falder fra en igangværende aktivitet. Dette er alt andet lige en indikator for at kommunerne (UU) får fat i de fleste unge. Der vil i forbindelse med evalueringen af ungepakken blive lavet en analyse af, hvor lang tid den enkelte unge er uden registreret aktivitet.
 • Kategorierne kan foldes ud og blive mere detaljerede, ligesom der kan lægges andre variable ind over, fx kommuner og institutioner.
 • Mange andre forhold vil kunne uddrages af ungedatabasen, så brug den og bliv klogere.


Tabel 1

15-17-åriges aktuelle aktivitet 1. halvår 2011 – primo måneden. Hele landet

Tallene i tabellen er alene medtaget for at anskueliggøre anvendelsen. Tallene er imidlertid ikke konsoliderede og kan derfor ikke lægges til grund for en vurdering af indsatsen.

Note

(1) De statistiske oplysninger bliver snarest gjort tilgængelige på Undervisningsministeriets hjemmeside under statistik/

 

 

Tidsskriftsnr.:
2011 nr. 3
Publiceringsdato:
11-10-2011

Ophavsret


© Schultz Information

Se ophavsret og ansvar

Kommentarer
Kommentarlink:
kommentarvisning:
Kommenter link:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 4848 5505  E: kundeservice@schultz.dk

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.